O nás

Vítejte na webových stránkách "Klubu vojenských důchodců Vyškov" – KVDV.

Klub vojenských důchodců Vyškov je nezávislou, dobrovolnou, zájmovou a neziskovou organizací.

Jeho posláním je vytvoření spolku pro vojenské důchodce, tj. bývalé vojáky z povolání a zaměstnance rezortu Ministerstva obrany (dále jen vojenští důchodci).

Cílem klubu je spolupracovat s Ministerstvem obrany při prosazování zájmů vojenských důchodců všech kategorií, doporučovat a spolupracovat s kompetentními orgány MO k naplňování těchto zájmů.

Umožnit svým členům pravidelná setkávání na společenských akcích, v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a při dalších zájmových činnostech.

Propagovat slavné vojensko-historické tradice Armády České republiky.

Vojenskými důchodci jsou:

a) důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vykonávali službu vojáka z povolání (vojáka v další službě) v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany, nebo skončil-li jejich služební poměr u Ministerstva obrany v době, kdy splňovali podmínky nároku na důchod1 (dále jen "vojenský veterán");

b) důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pracovali v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany (dále jen "důchodce rezortu");

c) důchodci, kterým lze poskytovat příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým2 režimem2 (dále jen "rehabilitovaný důchodce");

d) bývalí vojáci, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Ministerstvo obrany3), nejsou-li vojenskými veterány ani důchodci rezortu nebo rehabilitovanými důchodci (dále jen "důchodce – bývalý voják").

Toto rozdělení osob má význam pro stanovení rozsahu jejich oprávnění. Dále uvedené benefity nejsou nárokové, přičemž jejich rozsah je ovlivněn dostupnými finančními prostředky.


Přehled výhod

Vojenští veteráni a důchodci rezortu obrany

Tyto osoby mohou požívat výhody z Fondu kulturních a sociálních potřeb MO, které jsou blíže vymezené v Kolektivní smlouvě 2017.

Jedná se o:

 • stravování (v rezortních stravovacích zařízeních)

 • příspěvky na domácí a zahraniční rekreace (každý druhý rok)

 • příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport

 • dary při životních výročích

 • sociální výpomoc

Konkrétní výši prostředků na jednotlivé položky stanovuje ředitel odboru péče o válečné veterány na základě vyčleněných prostředků na kalendářní rok.

Rehabilitovaní důchodci

Benefity se těmto důchodců poskytují v obdobném rozsahu jako důchodcům rezortu obrany; příspěvky se však financují ze samostatné položky státního rozpočtu – kapitoly MO. Nevyčerpané finanční prostředky za daný kalendářní rok se vrací do státního rozpočtu.

Důchodci – bývalí vojáci

Ministerstvo obrany může této skupině osob:

 • poskytnout prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Praha poukaz na rekreaci ve svých zařízeních za zvýhodněných podmínek

 • poskytnout ubytování za zvýhodněných cenových podmínek na vojenských ubytovnách ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace Praha

Ve smyslu RMO č. 60/2010 Věstníku, Péče o důchodce v působnosti MO, výkonným prvkem je oddělení péče o vojenské důchodce odboru pro válečné veterány.

Plní především tyto úkoly:

 • vedou jmenné přehledy důchodců

 • řeší žádosti důchodců o výše uvedené benefity a poskytují jim další informace

 • nejméně jednou v roce svolávají radu vojenských důchodců

 • vytvářejí vhodné podmínky pro činnost klubů vojenských důchodců (např. prostory pro schůzovou činnost atd.)

 • podílejí se na organizaci pohřebních obřadů s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým důchodcům, kterým bylo povoleno nosit vojenský stejnokroj

Některé úkoly ukládá rozkaz rovněž velitelům posádek, samostatných dislokačních míst a vedoucím organizačních celků.

Celé znění RMO č.60/2010 je možno stáhnout ve formátu pdf. ZDE