Stručná historie

Ze vzpomínek Josefa Poláška o vzniku a založení KVD

Při různých setkáních s vojenskými důchodci v roce 1994, jsem zjistil, že v mnohých posádkách jsou KLUBY VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ, které pro své členy organizují různou zájmovou činnost. Jsou zřízeny na základě Rozkazu Ministra obrany a sdružují důchodce vojáky z povolání o občanské zaměstnance.

Rozhodl jsem se proto založit Klub vojenských důchodců i ve Vyškově. Na shromáždění vojenských důchodců, organizovaném 1× za rok Okresní vojenskou správou vždy v listopadu, jsem v roce 1994 navrhl založit KVD – Vyškov. Přítomní důchodci se založením souhlasili. Informoval jsem se na OVS u Ing. Pukowietze, co je k zaregistrování klubu potřeba. Po poradě jsem si vypůjčil na podatelně VVŠ-PV rozkazy a směrnice MO, okopíroval je pro podání informací na prvním setkání zakládajících členů.

Sešla se skupina Iglo, Polášek, Hurník, Lukáč, Čvančara, Pavlíková, Vašinka, Lexa, Kýn, Nechvíla, Soppé, Spálený a další. Po seznámení se s Rozkazem MO týkajících se členství a činnosti KVD byl stanoven výbor a zaregistrovali jsme se na OVS Vyškov. Registrace byla potvrzena a KVD Vyškov zahájil svou činnost dnem 25. ledna 1995. Předsedou byl zvolen Stanislav Lexa.

Začali se přihlašovat na OVS první členové – vojenští důchodci. Pro styk s přihlášenými vojenskými důchodci v jednotlivých částech Vyškova byli zvoleni tzv. aktivisté.

Začala se rozvíjet činnost KVD a to především turistika, zájezdy do divadla, poznávací zájezdy po pamětihodnostech ČR, tenis a plavání. Během roků se výbor měnil a v březnu 2013 byl zvolen předsedou Karel Čvančara. Ten navázal s nově vzniklým útvarem velmi plodnou spolupráci, která trvá doposud. Nejaktivnější byl kroužek turistický, vedený p. Kýnem a později p. Rákosníkem. Vycházky organizovány 2× měsíčně, 1× za rok zájezd na 3 až 5 dnů do vybraných míst. Velký zájem byl také o zájezdy po pamětihodnostech, které vedla p. Pavlíková – konány několikrát do roka. Různými změnami a nařízeními pro poskytování podpory z FKSP a stárnoucím výborem různé kroužky přestaly plnit svou funkci a zanikly. Je na mladších členech, aby se činnost obnovila.

Již 20 let existuje a činorodě žije KVD Vyškov 1. Jeho součástí, lze říci nejaktivnější, byl turistický kroužek vedený panem Kýnem a později panem Rákosníkem. V činnosti turistického kroužku je nezbytné zmínit se o velmi záslužné činnosti našich fotodokumentaristů. Výborný a vždy pohotový fotograf pan Jiří Kýn a pak tvůrce jedinečných DVD pan Zdeněk Spálený s paní Jiřinou Grycovou. Autoři nesčetných snímků...

Pan Kýn zhotovil stovky a stovky krásných barevných fotografických snímků všech možných žánrů z oblasti turistických vycházek kroužků. Dnes tyto snímky tvoří objemná fotoalba majitelů. Každá fotografie je pečlivě označená popisem objektu či místa v přírodě a datem vzniku. Toto účastníka všech turistických vycházek i po dlouhé době, třeba i po létech, pomáhá přesně se retrospektivně orientovat a zavzpomínat na jednotlivé výlety a místa v přírodě.

Jeho pokračovatelem byl pan Zdeněk Spálený a Jiřina Grycová, kteří spolu vytvořili množství kvalitních DVD ze všech míst, které účastníci turistických výletů navštívili. Obsah DVD je velmi široký a obsáhlý a to ze všech možných činností, oblastí krás naší vlasti. Zpracování je vysoce odborné, mnohá DVD jsou doplněna mluveným slovem, podbarvena zajímavou hudbou a různými triky, jedním slovem velmi poutavé a zajímavé, vynikající. Lze z nich sestavit cyklus "Toulavá kamera KVD Vyškov 1". Ze všech DVD by byl velmi zajímavý několikahodinový film o krásách naší republiky. Všem tvůrcům těchto materiálů a dokumentů v obrazech patří poděkování.


Stručně a hutně o Akademii 3. věku při VA Vyškov

Čas neúprosně spěchá a tak letos v červnu ukončíme slavnostně již 6. ročník naší Akademie. Pokusme se stručně rekapitulovat uplynulou dobu. Když jsme před 6 lety uvažovali o zřízení Akademie 3. věku při VA ve Vyškově, předpokládali jsme, že účastníci budou převážně zájemci z řad bývalých vojáků z povolání a občanských zaměstnanců.

První ročník byl zahájen za účasti 17 zájemců. Na úvodním jednání jsme přítomným předložili rámcový plán přednášek a besed. V průběhu 1. ročníku "studenti" tento plán podstatně změnili na základě svých požadavků a návrhů. Obsah i úroveň přednášek a ukázek účastníky zaujal natolik, že v dalších letech neustále narůstal zájem dalších příchozích, takže k dnešnímu dni registrujeme celkem 67 stálých účastníků a dalších 13 tvoří pohyblivou část. Vybírají si pouze taková témata, která je opravdu zajímají.

Stručně co bylo obsahem přednášek: Informace o zahraničních misích, Afganistan, Mali, Kosovo, Brusel. Mezinárodní cvičení vojsk NATO, Školení leteckých služeb na VA a ukázky letecké techniky, Válečná anabáze generálů L. Svobody a de Gaulle. Postavení a úloha VA v rámci AČR, Vojenské školství v Brně a Vyškově. Život vojenských nadzvukových letců, Vojenská doktrína, Činnost vojenské policie, Beseda s olympioniky Dukly Praha, Bezpečnostní politika ČR a boj proti terorismu, Beseda s bývalým MNO gen. Vackem, manželky prezidentů ČR, Svobodní zednáři, Průběh přípravy vojáků, žurnalistů a novinářů pro službu v misích, Pravidla silničního provozu, Jagelonci, Lucemburkové a Habsburkové, Činnost vojenských kaplanů. Účastnili jsme se praktických ukázek výcviku Comandos, základní výcvik nováčků, výcviku překonávání vodních toků vojenskou technikou.

Organizovali jsme dotazníkovou akci, kde se všichni účastníci vyjadřovali k úrovni a obsahu přednášek, ukázek a besed. Unikátní zvláštností je, že účastníci neplatí žádné zápisné ani jiné poplatky. Akademie 3. věku se koná vždy poslední středu v měsíci, v rámci přednášek všichni účastníci obdrží občerstvení (káva, citron voda a závin).

Každý rok v červnu je slavnostně ukončen daný ročník s tím, že každý účastník obdrží diplom a ženy kytičku. Slavnost je ukončena slavnostním obědem. Abychom mohli takto slavnostně ukončit každý ročník, musíme poděkovat našim sponzorům: p. Ing. René Vágnerové, p. Klementu Taušovi, místopředsedovi Senátu ČR p. Ing. Ivo Bárkovi a místostarostovi p. Karlu Jurkovi, kteří finančně přispívají k zabezpečení akce. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali za poskytnuté služby zaměstnancům VOLAREZA, Společenského klubu a konečně veliteli VS brig. generálovi Ing. Josefu Kopeckému, který svým vstřícným přístupem a porozuměním nám naši úspěšnou činnost umožňuje.

Do dalších let je naším přáním, aby naše řady rozšířili další zájemci.

Vyškov 21.3.2017

PaedDr. Karel Čvančara